travel news

เกาะช้าง

เกาะที่มีรูปร่างคล้ายช้างหมอบแห่งนี้ เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของระนอง และยังเป็นแหล่งผลิต “กาหยู” หรือมะม่วงหิมพานต์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอีกด้วย โดยชาวบ้านบนเกาะช้าง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำ สวนมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศ นอกจากนี้บางบ้านยังทำสวนยางพาราและประมงชายฝั่ง ทั้งนี้ บนเกาะยังมีศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกาะช้าง ซึ่งผลิตไวน์จากผลกาหยู และแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์อีกด้วย (more…)

By admin, ago
travel news

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 มีพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ เดิมทีมีชื่อว่า “สวนพฤกษศาสตร์แม่สา” ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ประจำภาคเหนือของประเทศไทย แต่หลังจากนั้นได้โอนย้ายเข้าไป อยู่ในความดูแลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมกับวางแผนและพัฒนาให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากล แห่งแรกของประเทศ (more…)

By admin, ago